Sverige

LiveWell for low impact food in Europe (LIFE) ”LiveWell för mat i Europa med låg miljöpåverkan” (LIFE), var ett projekt inriktat på att bidra till en reducering av utsläppen av växthusgaser från den europeiska livsmedelskedjan och att visa hur en varaktig och hälsosam kost kan se ut i olika europeiska länder.

Where we work map

Where we work map

Att ändra vår kosthållning är viktigt för människors hälsa och miljö.

Mat är nyckeln och står i centrum för många av de miljö- och hälsofrågor som vi står inför idag.  Det tryck som både klimat och ekosystem utsätts för genom att försörja en växande befolkning har aldrig varit så stort som nu. Miljön påverkas av alla steg inom livsmedelskedjan. Inom den europeiska unionen är livsmedelsproduktionen och konsumtionen ansvarig för runt en tredjedel av alla utsläpp av växthusgaser.

Att ändra till en kosthållning som reducerar inverkan på miljön kommer förmodligen att medföra avsevärda hälsoförbättringar.[1] Hälsoproblemen som förknippas med den västerländska kosthållningen ökar; en tredjedel av alla cancer- och hjärtkärlssjukdomar förorsakas av dåligt näringsintag! Det är därför värt att studera hur en förbättrad diet inte bara kan hjälpa miljön utan också i betydande grad bidra till att minska bördan av dålig hälsa i Europa.

Hur vi arbetade?

Projektet var finansierat genom EU:s LIFE+-program för miljön och var ett initiativ på 2,07 miljoner euro som blev förverkligas mellan 2011-2015 av WWF-UK, WWF European Policy Office och Friends of Europe.

Vi arbetade tillsammans med ett nätverk av europeiska producenter inom livsmedelsindustrin.

LiveWell for LIFE partners byggde upp ett nätverk av producenter från hela livsmedelskedjan och hjälpte till att skapa policyrekommendationer samt identifierade metoder som kan minska inverkningarna på miljön från Europas livsmedelssektor och därmed förbättra hälsa och välstånd. Projektet erbjuds en spännande möjlighet till samarbete med ett brett fält av organisationer inom det framväxande begreppet för varaktiga och hälsosamma matvanor.

LiveWell-tallriken hjälpte till att bestämma en specifik och varaktig diet för varje land.

LiveWell for LIFE visade upp LiveWell-tallriken som ett verktyg för att över hela Europa definiera en specifik och hållbar diet för varje land. Verktyget blev utvärderas i tre pilotländer från EU:s medlemsstater: Sverige, Spanien och Frankrike. De tre länderna valdes på grund av sina varierande matvanor och de olika nivåer av beredskap de policymässigt har för att kunna adoptera konceptet av en hållbar diet.

I vår strävan efter att reducera inverkan på miljön inom den  europeiska livsmedelssektorn var det viktigt att involvera ett stort antal organisationer.

LiveWell-tallriken kan potentiellt åstadkomma en minskning på 25% i utsläppen av växthusgaser från pilotländernas produktion av livsmedel år 2020 om den används. Eftersom pilotländerna är stora livsmedelsproducenter kommer detta att bidra avsevärt till att Europeiska unionen minskar sina växthusgaser med 20% år 2020.

LiveWell-tallriken[2] illustrerar att vad som är hälsosamt för människan är – i större eller mindre utsträckning – också hälsosamt för planeten.

Genom att äta mer grönsaker, frukt och kolhydrater samt mindre kött och processad mat, får vi inte bara en bättre hälsa utan minskar också livsmedelsproduktionens inverkan på planeten.

LiveWell for LIFE:s arbetet utfördes i tre steg:

  • Först visade vi att LiveWell-tallriken är en hälsosam och en hållbar kost som kan introduceras över hela EU. Den testades i tre pilotländer – Sverige, Frankrike och Spanien – med input från ett nätverk av europeiska producenter inom livsmedelsbranschen.
  • Vi fastställde en grund till förändring genom att utveckla en EU-policy och metoder för att genomföra dessa i praktiken inom pilotländerna.
  • Slutligen distribuerade vi LiveWell-tallrikens policyalternativ och metoder för implementering inom pilotländerna och därefter över hela EU.

För ytterligare information om LiveWell for LIFE och hur du involverar dig ska du läsa vår hemsida:

WWF Sweden

Världsnaturfonden WWF
Ulriksdals Slott
170 81 Solna

Tel: 08-624 74 00
PG: 90 1974-6
BG: 90 1-9746

E-mail: info@wwf.se

Website: www.wwf.se


[1] Referenser1: Europeiska miljöbyråns rapport “Europas miljö 2010”.

[2] Referenser2: LiveWell for LIFE är en fortsättning på den forskning som Rowett Institutet utfört tillsammans med WWF-UK under 2010-11. LiveWell-tallriken bygger på konceptet Eatwell-tallriken – ett visuellt kommunikationsverktyg som skapades av UK Food Standards Agency för att främja näringsrik och hälsosam kost. Den forskning som utfördes av Rowett Institutet studerade kompatibiliteten hos den rekommenderade dieten och dess inverkan på en hållbar miljö. Resultatet var en sju dagars provdiet som framgångsrikt uppfyllde kraven och skapade en avsevärd reduktion i utsläppen av växthusgaser.